Cookie- og privatlivspolitik

Samtykkeerklæring

Dataansvarlig

Netteam Technology A/S
Olof Ottoson, oloott@netteam.dk

Formål med behandling og retsgrundlag

Denne samtykkeerklæring omhandler Website, nyhedsbreve og tilmelding til event i ind- og udland.

Ved afgivelse af samtykkeerklæring har Netteam lov til at behandle personoplysninger som nævnt neden for til det angivne formål.

 

Samtykke omhandler følgende oplysninger

 • Navn / kategori almindelig personoplysninger
 • E-mail / kategori almindelig personoplysninger
 • Firmanavn / kategori andre personoplysninger
 • Postnr. og by / kategori almindelig personoplysninger
 • Telefonnummer / kategori almindelig personoplysninger

 

Samtykke omhandler følgende behandling

 • Udsendelse af nyhedsbreve som den registrerede abonnerer på
 • Udsendelse af info om events
 • Tilmelding til events i ind- og udland

 

Afgivelse af samtykke

Dette samtykke er afgivet frivilligt af den registrerede og er ikke betinget af andre forhold, herunder opfyldelse af kontrakt.

 

Oplysningers oprindelse

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, stammer fra

 • Formular på hjemmeside
 • Fysisk formular på messe
 • Indgivet telefonisk

 

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til hver tid muligt for den registrerede at tilbagetrække sit samtykke.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du gøre følgende: send en e-mail til gdpr@netteam.dk, hvorefter Dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage.

 

Den registreredes rettigheder

Dataansvarliges oplysningspligt

Den dataansvarlige underretter alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, når den registrerede har udøvet sine rettigheder vedrørende enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, således at der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

 

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, disse oplysninger er givet forud for indsamling af personoplysninger:

 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at tilbagetrække samtykke
 • Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlige underretter den registrerede, uden unødig forsinkelse, hvorledes virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

 

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt:

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til gdpr@netteam.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger, der er registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt formål hvortil de er indsamlet.

 

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig,

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til gdpr@netteam.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig. Den registrerede modtager efterfølgende en bekræftelse med de oplysninger, der er registreret i forbindelse med berigtigelse af data.

 

Ret til sletning

Du har som registreret i visse tilfælde ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig, der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener formål, eller som der er retslig forpligtelse til at opbevare og behandle.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning, for de personoplysninger der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til gdpr@netteam.dk, som efterfølgende behandles af dataansvarlig.

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, begrundelse og hjemmel for undtagelse. Hvis ikke der findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

 

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling, for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:

Den registrerede kan sende en e-mail til gdpr@netteam.dk og udøve sin ret til indsigelse mod behandling af de oplysninger, som virksomheden har registreret i forbindelse med denne samtykkeerklæring, samt årsag til indsigelse. Efterfølgende behandles denne af dataansvarlig. Personoplysninger vil ikke blive behandlet til formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke afsluttet indsigelse mod behandling.

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

 

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:

Den registrerede kan skrive en mail til gdpr@netteam.dk, hvori det fremgår, at den registrerede ønsker at trække sit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet. Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Eller sikrer sletning, såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning.

 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt den registrerede ønsker at udøve sin ret til at indgive en klage til tilsynsmyndighed.

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndighed ved at kontakte tilsynsmyndigheden, i Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

 

Dataansvarlige

Olof Ottoson, oloott@netteam.dk

 

Databehandlere eller modtagere af personoplysninger

Mailchimp til udsendelse af nyhedsbreve og events-info

 

Overførsel til tredjelande

Mailchimp er tilmeldt Privacy Shield programmet

 

Tid hvor virksomheden opbevarer og behandler personoplysninger

Virksomheden opbevarer og behandler personoplysninger som afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, så længe der findes behandlingshjemmel, med mindre en af følgende er gældende, hvorefter personoplysninger vil blive slettet:

 • Samtykkeerklæring er trukket tilbage
 • Samtykkeerklæring er udløbet
 • Oplysninger er fejlagtig afgivet, og det har ikke været muligt at identificere den registrerede med henblik på at få afgjort og berigtiget personoplysninger
 • Virksomheden udbyder ikke længere den tjeneste eller ydelse, som kræver behandling, og hvortil dette samtykke er afgivet

Virksomheden opbevarer en kopi af denne samtykkeerklæring som bevis på, at den registrerede har afgivet samtykke, samt at betingelser for samtykke er opfyldt. Samtykkeerklæringen opbevares sikret. Den registrerede modtager kopi på den mailadresse, som er oplyst, såfremt dette er muligt.

 

Samtykkets gyldighedsperiode

Samtykket er gældende indtil formålet ikke længere er gældende, eller samtykket trækkes tilbage.

 

Whistleblower ordning

Læs mere om whisteblower ordningen her, og privatlivspolitikken om denne her.
Indberetning kan gøres her.